Общи услови

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН “ СТЕЛАПРО КНИГА”

bookstore-sp.com  

ПРЕДМЕТ

Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СТЕЛАПРО ООД , ЕИК 147146931, със седалище и адрес на управление: Burgas 8000 , к-с “Лазур”, бл. 81, ап. 44, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Стелапро книга, наричана по-долу “bookstore-sp.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „СТЕЛАПРО“
 2. Седалище и адрес на управление: Burgas 8000, к-с“Лазур”, бл. 81, ап. 44 
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Burgas 8000, к-с “Лазур”, бл. 81, ап. 44 
 4. Данни за кореспонденция: stellapro7@gmail.com, телефон 359878551251
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 147146931
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Стелапро книга платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет bookstore-sp.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата книги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат книгите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на книгите, предлагани от в платформата bookstore-sp.com;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата bookstore-sp.comелектронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови книги, предлагани от Доставчика в платформата bookstore-sp.com;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата bookstore-sp.comчрез интерфейса на страницата на bookstore-sp.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата bookstore-sp.comв Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4.Доставчикът в платформата bookstore-sp.comорганизира доставянето на книгите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1)Ползвателите сключват с Доставчика в платформата bookstore-sp.com договор за покупко-продажба на книгите, на адрес bookstore-sp.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2)По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на книги, Доставчикът в платформата bookstore-sp.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата книги. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(3)Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата bookstore-sp.com възнаграждение за доставените книги съгласно условията, определени в платформата bookstore-sp.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата bookstore-sp.com

Чл. 6. (1)Ползвателят и Доставчикът в платформата bookstore-sp.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА bookstore-sp.com

Чл. 7. (1)За да използва bookstore-sp.com за сключване на договори за покупко-продажба на книги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на книги и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3)С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1)Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата bookstore-sp.comза да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата bookstore-sp.com книги.

(2)В случаите на поръчка на книги без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на книгите.

Чл. 9.Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на книгите в платформата bookstore-sp.comпо следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата

(2)Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата книги и добавянето им към списък със книги за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)Потвърждение на поръчката;

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на книгите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със книги за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба книги.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените книги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите книги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите книги, доставени на потребителя.

Чл. 11.При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на книгите или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в bookstore-sp.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1)Основните характеристики на книгите, предлагани от Доставчика в платформата bookstore-sp.comса определени в профила на всяка стока в платформата bookstore-sp.com

(2)Цената на книгите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата bookstore-sp.comв профила на всяка стока в платформата bookstore-sp.com

(3)Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на книгите се определя от Доставчика в платформата bookstore-sp.comи се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на книгите за сключване на договора за покупко-продажба;

(4)Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата bookstore-sp.com

(5)Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата bookstore-sp.comпреди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата bookstore-sp.comили електронна поща.

Чл. 15. (1)Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата bookstore-sp.comимат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на книги и тяхната доставка.

(2)Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата bookstore-sp.comцената за доставка на книгите преди или в момента на доставката им.

(3)В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2)Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на книги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на книги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани книги, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на книги, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други книги, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на книги, е-книги, вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3)Когато доставчикът в платформата bookstore-sp.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.comна адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4)Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5)При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените книги се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на книгите. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на книгите, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на книгите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6)Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата книги и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7)Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес {turms_url} в платформата bookstore-sp.com и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8)Когато доставчикът в платформата bookstore-sp.comне е предложил да прибере книгите сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи книгите или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил книгите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10)Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11)В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1)Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата bookstore-sp.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на книгите е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(3)Ако Доставчикът в платформата bookstore-sp.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните книги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18.Доставчикът в платформата bookstore-sp.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1)Доставчикът в платформата bookstore-sp.comможе да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2)Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1)Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(2)Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21.Доставчикът в платформата bookstore-sp.comне се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22.За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2)Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3)При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4)Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата bookstore-sp.comима право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на книги, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(5)Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата bookstore-sp.comПолзвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1)Във всеки момент, Доставчикът в платформата bookstore-sp.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата bookstore-sp.com има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: bookstore-sp.com

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата bookstore-sp.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2)Доставчикът в платформата bookstore-sp.comи Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А)след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата bookstore-sp.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б)след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В)с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата bookstore-sp.com

(3)Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата , във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26.Доставчикът публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27.Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата bookstore-sp.comсе прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата bookstore-sp.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28.Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата bookstore-sp.comв нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29.Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата bookstore-sp.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30.Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1)Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2)Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на bookstore-sp.comи сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3)Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4)Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата bookstore-sp.com

Чл. 32. (1)Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2)Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1)Ползвателят и Доставчикът в платформата се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2)Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34.В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата bookstore-sp.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37.Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на bookstore-sp.com

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
– До (, Burgas 8000 , stellapro7@gmail.com): – С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните книги*/за предоставяне на следната услуга* – Поръчано на*/получено на* – Име на потребителя/ите – Адрес на потребителя/ите – Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) – Дата —————————————————— * Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на книгите.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на bookstore-sp.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт bookstore-sp.com Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на книгите обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно книгите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на книгите. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на книгите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на

ПОРЪЧКИ в КНИЖАРНИЦА “СТЕЛАПРО КНИГА”

След като сте разгледали избраните от Вас книги и желаете да ги поръчате е необходимо да потвърдите Вашата заявка с натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ”.

МОЛЯ, ПОРЪЧВАЙТЕ САМО АКО НАИСТИНА ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ КНИГИ! НЕ ЗАБРАВАЙТЕ, ЧЕ ВСЯКА ПОРЪЧКА АНГАЖИРА ХОРА, ВРЕМЕ И ТРУД – НЕКА НЕ Е НАПРАЗНО!

Въвеждане на информация за контакт.

Попълнете правилно полетата. Тези които имат звездичка “*” са задължителни.
Ако заявката е подадена успешно, ще получите обратен e-mail съдържащ вашата заявка. Моля направете последна проверка на информацията в него.

Получаване на поръчаните книги

След изпращане на заявка за покупка, тя се обработва от администратора на книжарницата и Вие ще получите на електронната си поща писмо до 18.00 часа на следващия работен ден за потвърждение на направената от Вас заявка.

Плащания и доставки

Плащания
1. НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – плащането се извършва при получаване на книгите. Доставката може да бъде направена чрез куриер или Български пощи. Доставката чрез Български пощи трябва да бъде получена и заплатена в пощенската станция. Този начин на плащане е валиден само за Бургас и страната. Поръчките за чужбина се заплащат предварително.
2. БАНКОВ ПРЕВОД – Плащането се извършван предварително, но след като потвърдим наличието на поръчаните книги. Стойността на доставката е 5лв. за цялата страна, ако се извършва с Български пощи. За доставките с куриер важат посочените по-долу цени. Този начин е удобен и изгоден, ако имате интернет банкиране.

Банкова сметка /предварително заплащане/
Централна кооперативна банка АД

SWIFT:   CECBBGSF

IBAN: BG23CECB979010C0810001

СтелаПро ООД


 1. ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ КРЕДИТНА И/ИЛИ ДЕБИТНА КАРТА. Плащането е предварително и се извършва
  чрез виртуален ПОС терминал. Сумата за заплащане в български лева независимо откъде се извършва плащането.
  4. Книжарницата приема плащания и чрез международната система за разплащане Pay-pal

  ДОСТАВКИ
  1. ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА. Книжарницата работи с куриерска фирма Спиди. За Бургас стойността на доставката е до 4 или 5лв.(в зависимост от това дали е до офис на куриера или адрес). Ако поръчката надвишава 80лв – доставката е безплатна.
  За страната цената на доставката е до 5 или 6лв.(в зависимост от това дали е до офис на куриера или адрес). Ако стойността на поръчката надвишава 120лв. – доставката е безплатна. За отдалечени или малки населени места цената на доставката с куриер е същата, но срокът на доставка е 3 работни дни.
  2. ЧРЕЗ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ Стойността на доставката е около 5/пет/ лева. За пратки извън страната стойността на транспорта се уточнява допълнително.

  Книгите се доставят в рамките на два-три работни дни. В случай на проблем с доставката на някое от поръчаните заглавия, ще бъдете своевременно уведомени.

  Ако желаете да закупите е-книги, можете да направите поръчка на сайта с начин на доставка – “В книжарницата”. Щом книгите бъдат платени, ще получите уведомителен имейл и книгите за сваляне като файлове в ePUB формат.

  3. Доставки в чужбина
  Доставките за чужбина се извършват с “Български пощи”. Стойността на транспорта зависи от дестинацията и тежестта на пратката. След като уточним стойността на транспорта и съответно общата стойност на поръчката, клиента получава имейл за различните възможности за заплащане.
  – Pay-pal
  – Плащане с кредитна и/или дебитна карта. Плащането е предварително и се извършва
  чрез виртуален ПОС терминал. Сумата за заплащане в български лева независимо откъде се извършва плащането.
  5.Допълнителна информация
  Клиентът има право да върне или замени закупена вече книга в 7-дневен срок от поръчването и. Книгата трябва да е запазила търговския си вид. Замяната на дефектни издания /липсващи страници, бели страници, разменени коли…/ е безсрочна. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата,  с която е платено.
  За всякакви въпроси относно покупките и доставките чрез интернет книжарница ” Стелапро книга” се обръщайте към нас на stellapro7@gmail.com или на bookstore@stellapro.eu   или тел.+359056 542331.

  Работно време на книжарницата Стелапро книга

9,30ч.-19,30ч.
събота 10ч.- 18ч.
неделя – почивен

9,30ч.-19,30ч.
събота 10ч.- 18ч.
неделя – почивен

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора, тоест от регистрацията си или купените книги в онлайн книжарница СТЕЛАПРО КНИГА)

– До ( Burgas 8000 к-с “Лазур”, бл 81 ап 44 , stellapro7@gmail.com):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

—————————————————— * Ненужното се зачертава.

Информация относно упражняване правото на отказ

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 7 за страната и 14 дни извън територията на Република България.
 3. Срокът за отказ е 7 (14) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на bookstore-sp.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно и проверка за годността на книгите за повторна продажба.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Пишете ни на {stellapro7@gmail.com} за въпроси относно връщане, замяна и плащания.